گفت‌وگو با احمد توکلی، نماینده سابق مجلس در رادیو پادیو:

نمیشود یک حکم کلی برای تمام مصوبات مجلس داد. باید تفکیک کرد. بعضی از آنها در جهت مسائل محوری مردم هست و بعضی از آنها با فاصله‌های دوری به مسائل اصلی مردم میرسد. من ترجیح میدم که مجلس به دنبال حل مسائل محوری باشد. درست است که احمدی‌نژاد برای تغییر ساعت کار اشتباهی کرد، ولی نمیبایست مجلس الان به دنبال این کارها باشد.

ناکارآمدی آنقدر زیاد است که با این وصله پینه ها درست نمیشود و بهتر این بود که کار اصلی را انجام میدادند. البته حق با مجلس محترم است و ما به حق آن تعرضی نداریم، اما فکر میکنیم که کارهای که باید انجام دهد، مسائل دیگری هستند.

مردم بیش از تحمل واقعیشان تحت فشارند، کرونا دلها را به هم نزدیک و تنها را از هم دور میکند. باید دانست که مردم خیلی و به طور وحشتناکی گرفتارند. اقدامی که برای تامین سبد کالا انجام شد، باید مهمترین منابغ صرف تامین غذای مردم میشد. باید به مردم کالا میدادند نه پول. برای اینکه وقتی دولتی تصمیم میگرید، حداقل غذایی به بچه‌ها برسد و ترجیحات فردی که مسوول خانواده است با اعضای خانواده متفاوت است. نیت خوانی و همیشه متهم کردن، راه به جایی نمیبرد، ما الان خیلی گرفتارتر از این هستیم که به مسائل سطحی بپردازیم و همدیگر را ناخن بزنیم. کار هم با کشکمکش دشوار میشود. مردم هم رنجیده هستند هم رنج دیده، ما نباید نمک روی زخم آنان بپاشیم. باید به مردم کوپن غذا بدهند. الان در آمریکا هنوز هم ۱۴ درصد از مردم کوپن غذا دریافت میکنند.