بر پایه نظر پزشکی قانونی درباره پرونده قتل بابک خرمدین،‌ کارگردان سینما، پدر او اختلال روانی و مادرش اختلالی در حد کند ذهنی دارد، اما این در حدی نیست که مسئول اعمال خود نباشند. با دکتر نعمت احمدی، تاثیر نظر پزشکی قانونی بر حکم پرونده را بررسی کردیم:

آن زن معاون جرم است. مجازات معاون به تبع اصیل یا قاتل است. فردی که مرتکب این قتل شده اختلال ذهنی دارد و مجازات نمیشود، معاون هم به تبع حکم اوست. با این نظر، روند پرونده کاملا دگرگون شده است. آن زن در کشتن نقشی نداشته، در بردن قطعات جسد به بیرون نقش داشته. مجازات اصلی باتوجه به اختلالی که وجود دارد احتمالا درمان در بیمارستان روانی و برای زن هم زندگی تحت سرپرستی است.