شفافیتی که نمایندگان را آزار میدهد؟!

۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۱۰:۴۵:۴۲