🔊ماجرای مرگ البغدادی چیست؟

نقش آمریکا چیست؟

آیا عراق همکاری کرده؟

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

توئیتر:

https://twitter.com/Radio_Padio

دریافت صدای شما:

https://t.me/Padio_BOT