پس لرزه های افزایش قیمت #بنزین به صحن #مجلس هم رسید.

🎙بشنوید از بیانات #رهبرانقلاب درباره ی طرح مدیریت مصرف #سوخت و اخبار افزایش قیمت #بنزین و واکنش به تجمعات تا آخرین وضعیت خشونت ها و 

خسارات و ۱۰ توصیه ضروری برای دوران جدید #اقتصادی

🔊 #پادکست خبری پادیو امروز ۲۶ آبان ماه – قسمت ۶۵

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

توئیتر:

https://twitter.com/Radio_Padio

دریافت نظر شما:

https://t.me/Padio_BOT