برآیند شما از مناظره قبلی چیست؟ 

مناظره شنبه یک مجمع الجزایر بی‌ربط به لحاظ موضوعات اثباتی بود. سوال‌ها اکثرا بدون جواب باقی ماندند. سوال‌ها کلی و بی‌ربط بود که برای جواب دادن به آن‌ها ۱۵ دقیقه زمان نیاز داشتند. ضمن اینکه کاندیداها از همان وقتی هم که داشتند استفاده نمی‌کردند، به دلیل انکه امکان پاسخ دادن به آن سوال‌ها را نداشتند و زمانشان را صرف حمله به یکدیگر می‌کردند. بنر من در آن مناظره غیر از اقای قاضی‌زاده هاشمی که به لحاظ اخلاقی از بقیه مودب‌تر بود، این مناظره برنده‌ای نداشت.

 

آیا مناظره قبلی روی مناظره امروز تاثیر خواهدگذاشت؟

باتوجه به اینه احتمالا یک وقت اضافی به اقای رییسی اختصاص خواهند داد، فکر می‌کنم امروز هم روال مناظره قبلی ادامه پیدا کند.